Purtător de cuvânt

Persoană desemnată ca purtător de cuvânt al Spitalului de Psihiatrie Gătaia este
Dl. Dr. Petrovic Gabrijel.

Contact

Tel: 0256 410 047
Email: spitalgataia.tm@gmail.com

Reglementarea accesului mass-media


Primirea şi înregistrarea solicitărilor din partea mass-media

Spitalul de Psihiatrie Gătaia primeşte solicitările mass-media sosite prin e-mail la adresa spitalgataia.tm@gmail.com , prin poştă, fax sau depuse personal la unitatea sanitară.

Persoana responsabilă cu înregistrarea solicitărilor înregistrează documentul în aceeaşi zi în care a fost transmis în Registrul de înregistrări solicitări conform Legii 544/2001.

În cazul solicitărilor transmise electronic, persoana responsabilă printează conţinutul e-mailului şi înregistrează documentul în aceeaşi zi în care a fost primit în Registrul de înregistrări solicitări conform Legii 544/2001.

Solicitările se înregistrează în ordinea primirii lor, cu număr, dată, provenienţă, nume, prenume, adresă, specificându-se şi termenul legal de soluţionare.

Solicitarea şi răspunsul se arhivează într-un dosar dedicat în mod expres solicitărilor mass-media.


Analizarea conţinutului solicitării şi repartizarea acesteia

Personalul responsabil din cadrul unității sanitare analizează conţinutul solicitării şi stabileşte dacă solicitarea intră în aria de competenţă a unității.

După analizarea conţinutului solicitării, personalul responsabil din cadrul unității sanitare va decide repartizarea sa către compartimentele competente, astfel:


În situaţia în care se constată că problematica solicitării nu intră în sfera de activitate a Spitalului de Psihiatrie Gătaia, aceasta se repartizează unui funcţionar din cadrul unității sanitare, care întocmeşte adresa de redirecţionare a acesteia către instituţia competentă şi adresa de înştiinţare a reprezentantului mass-media cu privire la modul de redirecţionare a solicitării. Adresele de redirecţionare sunt semnate de către managerul unității şi se transmit prin aceeaşi modalitate prin care s-a primit solicitarea, respectiv prin poştă, mail, fax. Înştiinţarea transmisă prin e-mail se printează. Solicitarea, adresa de înaintare către instituţia competentă, adresa de înştiinţare a solicitantului şi/sau după caz, adresa de înştiinţare a instituţiei care a transmis petiţia în atenţia unității sanitare, se arhivează în cadrul unității.

În situaţia în care problematica solicitării intră în sfera de competenţă a Spitalului de Psihiatrie Gătaia, solicitarea este repartizată direcţiei competente în aceeaşi zi în care a fost înregistrată de către secretara unității sanitare , în vederea soluţionării în termenul legal.

În cazul în care reprezentanţii mass-media adresează în mod direct solicitarea unui serviciu sau direcţii din cadrul Spitalului de Psihiatrie Gătaia (verbal, prin e-mail, fax), serviciul sau direcţia respectivă are obligaţia ca în aceeaşi zi în care primeşte solicitarea să o transmită compartimentului secretariat pentru înregistrare sau să îl direcţioneze pe solicitant către secretariat. Din momentul înregistrării la secretariat, solicitarea se va supune regimului stabilit de această procedura.


Soluţionarea solicitărilor mass-media

Compartimentul în competenţa căreia intră soluţionarea solicitării mass-media va formula răspunsul în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării solicitării în Registrul de înregistrări solicitări conform Legii 544/2001. Răspunsul formulat trebuie transmis secretariatului electronic în format word şi pe suport hârtie semnat şi asumat de conducătorul structurii responsabile.

În situaţia în care răspunsul formulat nu corespunde cerinţelor transmise de reprezentantul mass-media, secretariatul unității sanitare va retransmite solicitarea acestei structuri pentru reformulare în vederea asigurării unui răspuns clar şi competent, care să reflecte în mod coerent activitatea Spitalului de Psihiatrie Gătaia.


Transmiterea răspunsului către mass-media

După primirea răspunsului, personalul din cadrul secretariatului unității va prezenta răspunsul, asumat de către conducătorul structurii, conducătorului instituţiei sau unui reprezentant desemnat de acesta, care va acorda avizul de transmitere a documentului.

În situaţia în care avizul conducătorului instituţiei este pozitiv, secretariatul unității va transmite răspunsul solicitantului prin aceeaşi modalitate prin care s-a primit solicitarea, respectiv prin poştă, mail, fax.


Evidenţa privind termenele de răspuns în cadrul Registrului de petiţii

Personalul responsabil din cadrul secretariatului unității sanitare urmăreşte soluţionarea şi redactarea răspunsurilor în termenul legal.

Secretariatul unității sanitare va întocmi un raport anual, pe baza căruia se va realiza analiza activităţii proprii de soluţionare a solicitărilor conform Legii nr.544/2001.