Legea 544/2001:


 

Decizie responsabil Lege 544 din 2001

Vieru Paul Cristian
Telefon: 0256410048 int. 100

Formular solicitare de acces la informatii

Reclamaţie administrativă raspuns negativ

Reclamaţie administrativă lipsa raspuns

Model petitie


 1. LISTA informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 54412001privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea spitalului
 3. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare
 4. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Spitalului si functiile acestora, precum si C.V.-ul si declaratiile de avere
 5. Datele de contact ale conducerii
 6. Programul de audiente al managerului
 7. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
 8. Planul strategic al unitatii
 9. Programe de sanatate
 10. Modalitatile de contestare a deciziei Spitalului, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate
 11. Raportul de activitate al Spitalului (anual)

 

 1. LISTA informatiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit

art. 6 din Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de

interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

 1. Comunicate de presa, informari, precizari
 2. Materiale informative (brosuri) editate de Spitalul in limita stocului disponibil
 3. Concluziile si masurile actiunilor misiunilor de audit intern
 4. Solutiile adoptate pentru rezolvarea plangerilor/sesizarilor/reclamatiilor
 5. Indicatorii anuali realizati de spital
 6. Numarul total al actiunilor de control, misiunilor de audit, numarul sesizarilor si reclamatiilor inregistrate la Spital in conditiile legii
 7. Valoarea totala a amenzilor aplicate de catre inspectiile sanitare de stat judetene
 8. Contractele de achizitii, in conditiile legii
 9. Programe de sanatate
 10. Ghiduri si Regulamente
 11. Legislatie interna
 12. Lista comisiilor Spitalului
 13. Avize si Autorizatii acordate de Ministerul Sanatatii
 14. Proiecte cu finantare nerambursabila in conditiile legii

 

 

III. LISTA informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii

 1. Rapoartele de control si audit
 2. Ordinele sau circularele cu caracter intern emise de mamangerul unitatii, care nu vizeaza aspecte financiare
 3. Notele de serviciu cu caracter intern
 4. Sesizarile si documentele comisiei de disciplina
 5. Sesizarile, reclamatiile, petitiile
 6. Corespondenta scrisa cu institutiile sau autoritatile publice interne si internationale
 7. Corespondenta cu organizatiile patronale si sindicale, asociatiile profesionale
 8. Corespondenta cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare, precum si cu pacientii
 9. Registrul de intrare-iesire a corespondentei, a actelor emise de managerul unitatii
 10. Continutul dosarelor privind litigiile in care institutia este implicata si numele consilierilor juridici care sustin interesele spitalului
 11. Documentele a caror comunicare publica poate afecta principiul liberei concurente sau care pot influenta dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata
 12. Planul privind controalele tematice
 13. Anexa la referatul justificativ de stabilire a domeniilor auditabile, proiectul planului de audit si planul de audit
 14. Statele de functii si statele de plata
 15. Informatii cu privire la datele personale, potrivit legii
 16. Registrul de inregistrare a avizelor si autorizatiilor emise in aplicarea legii
 17. Listele de inventariere a bunurilor
 18. Procesele-verbale de constatare a contraventiilor
 19. Informatiile individuale privind sanatatea cetatenilor, detinute de catre spital
 20. Informatii care fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii
 21. Documente clasificate;
 22. Doctmente ce pot fi considerate secrete de serviciu;
 23. Documentele de circuit intern, si anume: Referatele care stau la baza: aprobarii /avizarii structurii organizatorice si modificarii acesteia, aprobarii deciziilor, aprobarii liniilor de garda sau modificarea statului de functii etc

 


RAPORT LEGEA 544 AN 2022


RAPORT LEGEA 544 – AN 2021